Link แนะนำ
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ขอมีถิ่นที่อยู่
     ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ สตม.
วีซ่า
Web links
 
 
    Link หน่วยงานราชการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     กรุงเทพมหานคร
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     ท่าอากาศยานแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 
    เกี่ยวกับด่าน
 
ผู้บริหาร
พันตำรวจโทจิระชาติ ร่มสายหยุด
สว.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี


วิสัยทัศน์

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และให้บริการด้วยความ ยุติธรรม ประทับใจ และโปร่งใส ซึ่งได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน

ภารกิจหน้าที่

- ด้านบริการประชน
- ด้านความมั่นคง
- ด้านบริหารจัดการที่ดี
- ด้านบริการนักท่องเที่ยว
1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก

2. ออกสืบสวนปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต ่างด้าวเข้าเมืองหรือเข้ามาประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

3. ตรวจอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทย - พม่า และพาหนะของผู้ที่มีความประสงค์เดินทางเข้ามาในหรือออกไป นอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองที่รัฐมนตรี ได้ประกาศกำหนดโดยอนุญาตให้เข้า - ออก ได้เฉพาะช่วงเวลา06.00 - 18.00 น.ของวันเดียวกันเท่านั้น

4. บริการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลและนักท่องเที่ยวที่ มาติดต่อเกี่ยวกับพิธีการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวทำธุรกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของ บิดา มารดาหรือสามี แต่ไม่มีผู้ใดมาติดต่องานด้านนี้กับทางด่านส่วนใหญ่จะไปติดต่อ ดำเนินการที่ด่าตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี

5. ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยข้างเคียงหรือให้การสนับ สนุนในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ร้องขอหรือได้รับการสั่งการจากผ ู้บังคับบัญชาซึ่งปัจจุบันได้มีการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามจับกุม ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร และตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นต้น

6. ตรวจอำนวยความสะดวกอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติท ุกประเภทเดินทางเข้าไปในประเทศพม่าได้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นและต้องเดินทาง เข้า - ออก ภายในเวลา 08.30 - 17.00 น.ของวันเดียวกัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2541 จนถึงปัจจุบัน

7. นำบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ จับกุมได้โดยไม่ได้ดำเนินคดี หรือรับตัวมาจากหน่วยงานอื่นซึ่ถูกดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว ที่ส่งมอบมานำไปผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร โดยร่วมกับหน่วยข้างเคียงนำไปผลักดันออกนอกราชอาณาจักร

งานอำนวยการ

มีการประชาสัมพันธ์ โดยการชี้แจงและแจกจ่ายเอกสาร ที่เกี่ยวกับโทษของการนำพาบุคคลต่างด้าวการนำยานพาหนะ เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและให้ที่พักพิงแก่ บุคคลต่างด้าวและติดป้า่ยประกาศเตือนในพื้นที่สิ่งที่ต้องการทำในอนาคต

- พัฒนางานการบริการ โดยให้ฝึกอบรมเพิ่มเติม ด้านคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ(พม่า)
- สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ด้านความมั่นคง ยาเสพติด
- พัฒนาระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล บุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออกบริเวนช่องทางบ้านพระเจดีย์ สามองค์

เขตรับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบของด่าน ตม.สังขละบุรี มีเฉพาะพื้นที่เขตอำเภอสังขละบุรีเท่านั้นคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 3,350 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น3 ตำบล 19 หมู่บ้าน มีสภาพและลักษณภูมิประเทศดังนี้

1. อำเภอสังขละบุรี สภาพทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงประมาณ 75 % ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบเป็นบางส่วน เนื้อที่อำเภอมีประมาณ3,350 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเขา ประมาณ 2,500 ตารางกิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำประมาณ 335 กม. เหลือเป็นพื้นที่ทำกินของราษฎรเพียงประมาณ515 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น

2. อำเภอสังขละบุรี มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทางด้านทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 160 - 170 กม.ไม่มีแนวกำหนดหรือเครื่องหมายแบ่งเขตระหว่างประเทศที่แน่นอน มีช่องทางติดต่อกันสามารถผ่าน เข้า - ออก ได้ตลอดแนวชายแดน ไม่มีสิ่งกีดกั้นขวาง แนวชายแดนเป็นการเอื้ออำนายต่อการหลบหนี ของคนต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรและยากต่อการตรวจสอบปราบปราม

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่ออำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดต่ออำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอพระยาตองซู ประเทศพม่า

เส้นทางและการคมนาคม
1. จากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอสังขละบุรี ระยะทางประมาณ 337 กม. จากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ถึงอำเภอสังขละบุรี เส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดระยะทางประมาณ 223 กม.ผ่านอำเภอไทยโยคและอำเภอทองผาภูมิ การเดินทางจะยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงแยกอำเภอ ทองผาภูมิไปอำเภอสังขละบุรี เนื่องจากเป็นเส้นทางถนน แคบและคดเคี้ยวไปมาสลับลาดต่ำสูงชัดตลอดเส้นทางสองข้างทางเป็นป่าเขา

2. จากอำเภอสังขละบุรี ถึงช่องทางด่านบ้านพระเจดีย์สามองค์ เป็นถนนลาดยางสลับคอนกรีต ระยะทางประมาณ 23 กม.

3. จากอำเภอสังขละบุรี ถึงบ้านมรข่าซึ่งเป็นช่องทางที่ ใช้ทำการผลักดันบุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่ากลับออกไปนอก ราชอาณาจักรเส้นทางเป็นถนนลาดยางสลับดินลูกรังระยะทางประมาณ 26 กม. เป็นป่าและเขาสูงลาดชันโดยตลอด

เส้นทางคมนาคมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การเดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนแคบโค้งลาดชัน บางช่วงเป็นถนนลูกรัง ต้องผ่านสันเขาที่สูงชัน ถนนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังทางเกวียน บางช่วงเดินทางด้วยเท้ามีถนนทางหลวงสาย 323 เป็นสายหลักเพียงเส้นเดียว จึงจำเป็นต้องมียานพาหนะอยู่ในสภาพใหม่ หรือชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ


ที่ตั้งหน่วยงาน
ประวัติ
ด่าน ตม.สังขละบุรี เดิมไม่มีการจัดตั้งเป็นด่าน เป็นเพียงพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ อยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่ง ส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2537 จัดตั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกองบัญชาการ มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนการโดยแบ่งออกเป็น 4 บก.

ดังนั้น ด่าน ตม.สังขละบุรี ในปัจจุบันจึงเป็นด่านที ่ถูกจัดตั้งเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ตามโครงสร้างใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีฐานะเป็นส่วนราชการบริหารราชการขึ้นตรงต่อกองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม2537 เป็นต้นมา เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน บริเวณบ้านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทย หนังสือที่ มท.0205/81ลงวันที่ 22 มกราคม 2536 และมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเฉพาะอำเภอสังขละบุรีเท่านั้น


 
 
 

ติดต่อด่าน โทร. 0-345-95335 หรือ webmaster@sangkhlaimm.com
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี 333 หมู่ที่ 3 ต.หมองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Copyright © 2007 www.sangkhlaimm.com Allrights reserved