Link แนะนำ
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ขอมีถิ่นที่อยู่
     ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ สตม.
วีซ่า
Web links
 
 
    Link หน่วยงานราชการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     กรุงเทพมหานคร
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     ท่าอากาศยานแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 
    กฎหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติ
1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๔๐
3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
ที่มา http://www.imm.police.go.th/nov2004/base.php?page=act


ระเบียบและคำสั่ง
1 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๖ / ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
2 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๗ / ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะตามมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
3 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๘ / ๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
4 การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
5 มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
6 ระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องกักต่างด้าว
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545
8 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544
9 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
10 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
11 ตรวจสอบคำนวณเงินกรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยโดยได้รับทุน
12 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
13 การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
14 การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
15 การมอบอำนาจอนุมัติหลักสูตร
16 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
17 กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องขออนุมัติหรือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
18 การส่งรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
19 การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมหรือร่วมงานพิธีการต่าง ๆ
20 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2547
21 การดำเนินการเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
22 การสอนพิเศษ บรรยาย อภิปราย และดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการ ตร.
23 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ หรือขออนุญาตใช้สถานที่, อุปกรณ์, กำลังพล เพื่อถ่ายละคร หรือภาพยนตร์
24 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการแก่หน่วยราชการ
25 แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
26 ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมถือเป็นวันปฏิบัติราชการ
27 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการของกรมตำรวจ
ที่มา http://www.imm.police.go.th/nov2004/base.php?page=com

 
 
 

ติดต่อด่าน โทร. 0-345-95335 หรือ webmaster@sangkhlaimm.com
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี 333 หมู่ที่ 3 ต.หมองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Copyright © 2007 www.sangkhlaimm.com Allrights reserved