Link แนะนำ
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ขอมีถิ่นที่อยู่
     ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ สตม.
วีซ่า
Web links
 
 
    Link หน่วยงานราชการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     กรุงเทพมหานคร
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     ท่าอากาศยานแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 
    วิธีการขออนุญาตผ่านด่าน
ชาวต่างประเทศที่จะข้ามไปเที่ยวฝั่งพม่าที่ ด่านเจดีย์สามองค์จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด โดยให้ปรากฎรายละเอียดดังนี้
- หน้าที่ปรากฎรูปถ่ายและรายละเอียด ชื่อ นามสกุล
- หน้าตราประทับครั้งสุดท้ายที่เดิน ทางเข้ามาในราชอาณาจักร

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

จะเข้าไปเที่ยวได้กี่วัน

อนุญาตให้เข้าไปเที่ยวได้แค่ 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยชาวต่างประเทศ ต้องมอบหนังสือเดินทางไว้กับเจ้าหน้าที่ที่ ด่าน ตม.สังขละบุรี และรับเอกสารใช้แทน หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าไป ยังประเทศพม่าเมื่อเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทย แล้วจึงนำเอกสารมาขอรับหนังสือเดินทางคืน
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ด่าน ตม.พม่าจะเก็บค่าธรรมเนียมค่า เดินทางเข้าไปในประเทศพม่า จากนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างชาติคนละ 10 เหรียญสหรัฐโดยจะรับเป็น เงินดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น

ต้องการต่อวีซ่าที่ ด่านเจดีย์สามองค์ได้หรือไม่
 
ด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุดผ่อนปรนการค้า บริเวณชายแดนและจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อให้ชาวต่างประเทศ เดินทางเข้า - ออก ได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นเพื่อเป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นระหว่างราชอาณาจักร ไทยกับสหภาพพม่าให้แน่นแฟ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2541 โดยให้ชาวต่างประเทศเดินทาง เข้า - ออก บริเวณดังกล่าวได้เฉพาะบริเวณดังกล่าวได้เฉพาะ การท่องเที่ยวเท่านั้น โดยเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. และกำหนดมาตรการปฎิบัติดังนี้

1. ให้ชาวต่างประเทศที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ลงชื่อเป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำด่าน และเจ้าหน้าที่ต้องออกบัตรแสดงตนให้ชาวต่างประเทศ

2. เมื่อชาวต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณา จักรทางด่านพระเจดีย์สามองค์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านจะต้อง
ตรวจสอบว่า รายชื่อชาวต่างประเทศผู้เดินทางกลับเข้ามาใน ราชอาณาจักรนั้นต้องมีบัญชีรายชื่อของผู้เดินทางออก นอกราชอาณาจักร
ที่ด่านพระเจดีย์สามองค์ได้จัดทำไว้ จึงอนุญาตให้ชาวต่าง ประเทศผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้ หากไม่มีบัญชีรายชื่อ ห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด

ฉะนั้น ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี ไม่ใช่จุดผ่านแดนถาวร จึงไม่มีการประทับตราเข้า - ออก ในหนังสือเดินทาง และไม่สามารถขอ Visa on Arrival ได้แต่อย่างใด


 
 
 

ติดต่อด่าน โทร. 0-345-95335 หรือ webmaster@sangkhlaimm.com
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี 333 หมู่ที่ 3 ต.หมองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Copyright © 2007 www.sangkhlaimm.com Allrights reserved